شرکت اروم نیرو توان

محصولات

خازن های مقره ای سری N

خازن های مقره ای سری مثلث

خازن های مقره ای سری TN

خازن های مقره ای سری T

خازن های مقره ای سری N

خازن های کتابی سری Nَ

خازن های کتابی سری TN

خازن های کتابی سری T

خازن های کتابی سری N

خازن های مقره ای سری U