شرکت اروم نیرو توان

لیست محصولات


کلیه میکرو خازن ها با ظرفیت واقعی ارائه می شود

میکرو خازنهای کتابی سری N با ولتاژ 400 ولت کتابی

نام دستگاه

معادل خازنی

ولتاژ کاری

کلاس دمایی

فرکانس (هرتز)

ابعاد  

قیمت

N301

5کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

24*21*9

20،900،000

N302

7.5کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

24*21*9

28،600،000

N303

10کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*23*14

33،550،000

N303/1

12.5کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*23*14

41،250،000

N304

15کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*23*14

47،300،000

N305

20کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

40*31*17

58،850،000

N306

25کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

40*31*17

70،400،000

N307

30کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

36*28*17

80،300،000


میکرو خازنهای کتابی سری N با ولتاژ 450 ولت کتابی

نام دستگاه

معادل خازنی

ولتاژ کاری

کلاس دمایی

فرکانس (هرتز)

ابعاد  

قیمت

N301

5کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

24*21*9

 24،750،000

N302

7.5کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

24*21*9

31،900،000

N303

10کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*23*14

37،400،000

N303/1

12.5کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*23*14

46،200،000

N304

15کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*23*14

53،900،000

N305

20کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

40*31*17

66،550،000

N306

25کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

40*31*17

81،400،000

N307

30کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

36*28*17

90،400،000


میکرو خازنهای کتابی سری TN با ولتاژ 450 ولت کتابی

نام دستگاه

معادل خازنی

ولتاژ کاری

کلاس دمایی

فرکانس (هرتز)

ابعاد  

قیمت

TN301

5کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

24*21*9

تماس بگیرید

TN302

7.5کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

24*21*9

--

TN303

10کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*23*14

--

TN303/1

12.5کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*23*14

--

TN304

15کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*23*14

--

TN305

20کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

40*31*17

--

TN306

25کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

15- تا 60

40*31*17

--

TN307

30کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

36*28*17

--


میکرو خازنهای سری مثلث با ولتاژ450 ولت

نام دستگاه

معادل خازنی

ولتاژ کاری

کلاس دمایی

فرکانس (هرتز)

ابعاد  

قیمت

301

5کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

30*10*26

18.500.000

302

10کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

30*10*26

22.000.000

303

12.5کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

30*10*26

29.300.000

304

15کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

30*10*26

33.000.000

305

20کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

31*18*26

45.500.000

306

25کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

31*18*26

52.300.000

307

30 کیلووار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

31*18*26

58.550.000

308

40کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

22*26*26

77.500.000

309

50کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

38*26*26

92.500.000

310

60کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

38*26*26

98.500.000


میکرو خازنهای سری مثلث با ولتاژ 480 (500) ولت

نام دستگاه

معادل خازنی

ولتاژ کاری

کلاس دمایی

فرکانس (هرتز)

ابعاد  

قیمت

301

5کیلو وار

110 ولت - 650 ولت

15- تا 60

50 تا 60

30*10*26

19/500/000

302

10کیلو وار

110 ولت - 650 ولت

15- تا 60

50 تا 60

30*10*26

23.000.000

303

12.5کیلو وار

110 ولت - 650 ولت

15- تا 60

50 تا 60

30*10*26

30.500.000

304

15کیلو وار

110 ولت - 650 ولت

15- تا 60

50 تا 60

30*10*26

34.500.000

305

20کیلو وار

110 ولت - 650 ولت

15- تا 60

50 تا 60

31*18*26

47.300.000

306

25کیلو وار

110 ولت - 650 ولت

15- تا 60

50 تا 60

31*18*26

53.800.000

307

30 کیلووار

110 ولت - 650 ولت

15- تا 60

50 تا 60

31*18*26

61.500.000

308

40کیلو وار

110 ولت - 650 ولت

15- تا 60

50 تا 60

22*26*26

81.500.000

309

50کیلو وار

110 ولت - 650 ولت

15- تا 60

50 تا 60

38*26*26

97.000.000

310

60کیلو وار

110 ولت - 650 ولت

15- تا 60

50 تا 60

38*26*26

105.000.000


میکرو خازنهای سری مثلث با ولتاژ400

نام دستگاه

معادل خازنی

ولتاژ کاری

کلاس دمایی

فرکانس (هرتز)

ابعاد  

قیمت

301

5کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

30*10*26

18/000/000

302

10کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

30*10*26

20.000.000

303

12.5کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

30*10*26

24.800.000

304

15کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

30*10*26

27.700.000

305

20کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

31*18*26

35.700.000

306

25کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

31*18*26

41.000.000

307

30 کیلووار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

31*18*26

45.500.000

308

40کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

22*26*26

56.870.000

309

50کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

38*26*26

67.750.000

310

60کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

38*26*26

72.350.000


میکرو خازنهای مقره ای سری N با ولتاژ 450 ولت

نام دستگاه

معادل خازنی

ولتاژ کاری

کلاس دمایی

فرکانس (هرتز)

ابعاد  

قیمت

N301

5کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*25*10

26،950،000

N302

7.5کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*25*10

33،550،000

N303

10کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*25*17.5

39،270،000

N303/1

12.5کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*25*17.5

47،850،000

N304

15کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*25*17.5

55،000،000

N305

20کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

47*40*17.5

69،300،000

N306

25کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

47*40*17.5

82،500،000

N307

30کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

47*40*17.5

92،400،000

N308

35کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

52*40*17.5

107،800،000

N309

40کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

52*40*17.5

122،100،000

N310

45کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

60*40*17.5

136،400،000

N311

50کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

60*40*17.5

150،700،000

N312

60کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

60*40*17.5

171،050،000


میکرو خازنهای مقره ای سری N با ولتاژ 400 ولت

نام دستگاه

معادل خازنی

ولتاژ کاری

کلاس دمایی

فرکانس (هرتز)

ابعاد  

قیمت

N301

5کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*25*10

22،770،000

N302

7.5کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*25*10

30،360،000

N303

10کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*25*17.5

35،420،000

N303/1

12.5کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*25*17.5

43،010،000

N304

15کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*25*17.5

48،730،000

N305

20کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

47*40*17.5

60،720،000

N306

25کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

47*40*17.5

72،050،000

N307

30کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

47*40*17.5

80،850،000

N308

35کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

52*40*17.5

91،850،000

N309

40کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

52*40*17.5

103،400،000

N310

45کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

60*40*17.5

117،700،000

N311

50کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

60*40*17.5

125،950،000

N312

60کیلو وار

110 ولت - 520 ولت

15- تا 60

50 تا 60

60*40*17.5

146،300،000


میکرو خازنهای مقره ای سری TN با ولتاژ 450 ولت مقره ای

نام دستگاه

معادل خازنی

ولتاژ کاری

کلاس دمایی

فرکانس (هرتز)

ابعاد  

قیمت

TN301

5کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*25*10

تماس بگیرید

TN302

7.5کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*25*10

--

TN303

10کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*25*17.5

--

TN303/1

12.5کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*25*17.5

--

TN304

15کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

29*25*17.5

--

TN305

20کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

47*40*17.5

--

TN306

25کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

47*40*17.5

--

TN307

30کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

47*40*17.5

--

TN308

35کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

52*40*17.5

--

TN309

40کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

52*40*17.5

--

TN310

45کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

60*40*17.5

--

TN311

50کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

60*40*17.5

--

TN312

60کیلو وار

110 ولت - 580 ولت

15- تا 60

50 تا 60

60*40*17.5

--


میکرو خازنهای سری T با ولتاژ 550 ولت مقره ای

نام دستگاه

معادل خازنی

ولتاژ کاری

کلاس دمایی

فرکانس (هرتز)

ابعاد  

قیمت

T312.5

12.5کیلو وار

220 ولت - 680 ولت

15- تا 60

50 تا 60

47*40*17.5

تماس بگیرید

T325

25کیلو وار

220 ولت - 680 ولت

15- تا 60

50 تا 60

52*40*17.5

--

T350

25کیلو وار

220 ولت - 680 ولت

15- تا 60

50 تا 60

60*40*17.5

--


میکرو خازنهای سری U با ولتاژ 750 ولت مقره ای

نام دستگاه

معادل خازنی

ولتاژ کاری

کلاس دمایی

فرکانس (هرتز)

ابعاد  

قیمت

U325

25کیلو وار

330 ولت - 920 ولت

15- تا 60

50 تا 60

47*40*17.5

تماس بگیرید

U350

50کیلو وار

330 ولت - 920 ولت

15- تا 60

50 تا 60

60*40*17.5

--